HKE Installatietechniek ontwerpt, realiseert en onderhoudt elektrotechnische installaties in gebouwen.
Elektrotechniek is een breed vakgebied, waarin vooral duurzaamheid een belangrijk thema is.
Denk aan verlichting, toegangscontrole.
Hierbij staan technische normen zoals de NEN 1010 en NEN 3140 centraal.
Nieuwbouw en renovatieprojecten zijn specifiek gericht op verbetering: U als klant wenst een duidelijke verhoging van werkcomfort. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om ook de veiligheid en het rendement te verhogen. HKE zorgt als elektrotechnisch installatiebedrijf voor een effectief ontwerp en efficiënte aanleg van elektro installaties in zowel klein- als grootschalige projecten.
U wilt in uw gebouw voldoende licht en de juiste aansluitpunten voor uw bedrijfsmiddelen. En dat moet zo blijven, dus naast de voorzieningen per werkplek is ook de infrastructuur van belang. U als klant geeft aan wat u per werkplek nodig heeft en hoe dit er uit moet zien. Wij zien het als onze taak hier een installatie bij te ontwikkelen die niet alleen de aansluitpunten omvat maar ook garant staat voor storingsvrije werking.

Elektrotechniek omvat meer dan verlichting en wandcontactdozen.
Het raakt het hele bedrijfsproces en daarmee is elke klantvraag anders. Door ons goed in te leven in de vraag en het bedrijfsproces van u als klant komen we tot een ontwerp dat voldoet aan de wensen van de klant, de eisen op het gebied van wet en regelgeving en minimale onderhouds- en gebruikskosten.
Slimme, duurzame oplossingen waar u jaren geen omkijken meer naar heeft. Bij ons ontwerp kijken we ook naar de installaties van andere disciplines zoals beveiliging. We integreren de installaties zoveel mogelijk tot één slim systeem.

Installatieverantwoordelijkheid
De ARBO-wet stelt strenge eisen aan het werken aan en met laagspanningsinstallaties. Zo moet veilig gebruik van elektriciteit gewaarborgd zijn. Alleen deskundige, goed onderrichte en bevoegde medewerkers mogen elektrotechnische en bedieningswerkzaamheden uitvoeren.
HKE heeft ruime ervaring met het beheer en onderhoud van laagspanningsinstallaties. Dus nemen we al deze taken graag en vakkundig van u over. We zorgen ervoor dat uw installatie altijd voldoet aan de technische- en veiligheidsvoorschriften. Die staan omschreven in de geldende NEN-norm 3140 over laagspanning.
Mocht uw organisatie niet over vakbekwame medewerkers op dit specifieke gebied beschikken, kunnen we de installatieverantwoordelijkheid van u overnemen. Want stel dat er iets misgaat met een installatie, en u heeft niet aan alle ARBO-eisen voldaan? Dan kan dit naast de opgelopen schade behoorlijke financiële sancties tot gevolg hebben.

Formeel aantoonbaar
Indien u binnen uw organisatie geen installatieverantwoordelijke heeft aangewezen, dan valt die taak automatisch toe aan de hoogste functionaris binnen uw organisatie. Hij of zij is persoonlijk aansprakelijk indien de installatie resulteert in een onveilige situatie binnen uw gebouw(en) onveilig worden uitgevoerd. Als eigenaar bent en blijft u eindverantwoordelijk. Indien u de verantwoordelijkheid aan HKE overdraagt, tekent u een contract Installatieverantwoordelijkheid en ontvangt u een handboek Installatieverantwoordelijkheid waarmee u kunt aantonen dat u zorgvuldig en niet-laakbaar heeft gehandeld.
Bedrijfsvoeringstaken
• Het inzichtelijk maken van de opbouw van de elektrotechnische installatie (de configuratie)
• Het verlenen van instemming op deze configuratie
• Het actueel houden van alle relevante documenten en het tekeningenbeheer
• Het vooraf verlenen van instemming op wijzigingen en of uitbreidingen van de configuratie
• Het uitvoeren van een risico inventarisatie
• Het opstellen van standaardbedrijfsprocedures en werkprocedures
• Het opstellen van een inspectieplan voor de elektrotechnische installatie en de elektrotechnische arbeidsmiddelen
• Het registreren van ongevallen en bijna-ongevallen, voortvloeiend uit het gebruik van de elektrotechnische installatie of de elektrotechnische arbeidsmiddelen.
• Het aanwijzen van Vakbekwame Personen en Voldoend Onderrichte Personen binnen de organisatie
• Het periodiek (bij)scholen van medewerkers die bevoegd zijn werkzaamheden aan de elektrotechnische installaties uit te voeren

Hulp bij opzet elektrotechnische bedrijfsvoeringstaken
In geval van onvoldoende kennis binnen uw organisatie om de installatieverantwoordelijkheid volledig te kunnen opzetten, kunnen wij u helpen bij deze opzet. Voorwaarde is dat uw organisatie deze verantwoordelijkheid delegeert aan een medewerker met een voltooide middelbare vakopleiding in de energietechniek op WEB-4 niveau. Samen met deze medewerker stellen wij het handboek elektrotechnische bedrijfsvoering op. De installatieverantwoordelijkheid blijft binnen uw organisatie.

Inspecties
HKE Installatietechniek biedt bovendien een breed pakket aan inspectiediensten:
• NEN1010 (eerste en periodieke inspectie)
• NEN3140
• Thermografie

l